Stichting 2109 heeft ten doel:  

 • Het taboe en schaamte bij dementie wegnemen.
 • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren door dementie herkenbaar te maken via het beeldmerk van Stichting 2109.
 • Het (h)erkenbaar maken van mensen met dementie door middel van het dragen van het speldje van Stichting 2109. Op dit speldje staat het beeldmerk van de stichting en in elk speldje is een persoonlijke code gegraveerd, zodat de drager van het speldje traceerbaar is. Hiervoor is het noodnummer (088-2109000) beschikbaar. Via dit noodnummer kan de stichting contact opnemen met de contactpersoon van de drager van het speldje.

Stichting 2109 tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

 • Een toekomst dichterbij te brengen waarin dementie geen schaamte of taboe meer kent.
  Dit doen we door te investeren in het geven van onder andere voorlichting.
 • Het beeldmerk een begrip te laten worden zodat iedereen dementie herkend en kan erkennen.
 • Samen te werken met ondernemers, winkeliers, verenigingen en clubs door hen voorlichting te geven om zo mensen met dementie te kunnen herkennen en erkennen door middel van het beeldmerk.
 • Het aanbieden van bovengenoemde speldjes, onder andere via de website van de stichting (www.2109.nl).
 • Vierentwintig uur per dag bereikbaar te zijn op gemeld noodnummer;
 • Het steunen van zorginitiatieven en mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Missie

Stichting 2109 streeft naar het  bereiken van een dementievriendelijke samenleving door het uitvoeren van activiteiten die hiertoe bijdragen.

Visie

Stichting 2109 wil bereiken dat medeburgers met dementie zolang mogelijk mee kunnen blijven doen aan onze samenleving:

 • Door aan clubs, verenigingen e.d. te vragen om leden met (beginnende) dementie zolang als mogelijk “binnenboord” te houden d.m.v. aanbieden tools.
 • Door aan winkeliers/middenstanders/ondernemers te vragen om hun medewerkers te instrueren dat mensen met dementie op een net zo vriendelijk mogelijke manier benaderd worden dan hun andere klanten door aan winkeliers/middenstanders/ondernemers korte cursussen/workshops aan te bieden om mensen met dementie zo vriendelijk mogelijk te benaderen zodat zij hun medewerkers kunnen instrueren
 • Door het in het algemeen een positieve attitudevorming te bevorderen door acceptatie, erkenning, begrip en herkenning van mensen met dementie.
 • Door mantelzorgers te ontlasten door het stimuleren van mogelijkheden voor dagopvang en respijtzorg zodat zij hun zware taak zo lang mogelijk vol kunnen houden.
 • Door steeds uit te gaan van datgene wat wel kan en niet te verzanden in zaken die niet zouden kunnen
 • Door het geven van voorlichting en gerichte communicatie

Geldmiddelen en activiteiten:

Het vermogen van Stichting 2109 wordt gevormd door:

 • Subsidies en donaties.
 • Verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling.
 • Vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties.
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

Beloningsbeleid:

Er worden geen beloningen toegekend uitsluitend vergoedingen van gemaakte onkosten.

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Het liquidatiesaldo van de stichting wordt ingezet voor soortgelijke instellingen die o.a. educatie van burgers die met mensen met dementie te maken krijgen en andere doelen die ertoe bijdragen dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de samenleving.

Stichting 2109 ontplooit zelf activiteiten om de doelstelling te realiseren. Zij stelt ook gelden beschikbaar aan ANBI-instellingen die dezelfde en/of aanverwante doelstellingen nastreven. De doelstelling moet steeds een direct verband houden met het bevorderen van het welzijn van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers.

Het bestuur van Stichting 2109 bestaat uit:

S.M.J. den Uijl:  Voorzitter

J.C. den Uijl : Secretaris/Penningmeester

R. Haans:  Lid